ลิฟต์กระเช้าส่วนบุคคล 9, 12.3ม.

แชร์Code รหัส     781733 781734 781735
Commodity ชื่อเครื่องจักร Personal Lift 9m AC Personal Lift 12.3m AC Personal Lift 12.3m BT
Manufacture ผู้ผลิต     Genie Genie Genie
Model รุ่น     30S AWP-40S AC AWP-40S DC
Working height maximum (m) ระดับความสูงที่ทำงานได้ (ม.) 11 14.29 14.29
Platform height maximum (m) ระดับความสูงของพื้นกระเช้า (ม.) 9 12.29 12.29
Height (m) A: Stowed ความสูง (ม.) A: ขณะพับเก็บ 1.98 2.78 2.78
B: Tilted back B: ขณะเอียงไปด้านหลัง - 1.98 1.98
Length (m) C: Stowed C: ขณะพับเก็บ 1.35 1.42 1.42
F: With outrigger ความยาว (ม.)   F: เมื่อกางขาค้ำ 1.93 2.26 2.26
D: Tilted back D: ขณะเอียงไปด้านหลัง - 2.97 2.97
Width (m) E: Stowed ความกว้าง (ม.) E: ขณะพับเก็บ 0.74 0.74 0.74
G: With outrigger G: เมื่อกางขาค้ำ 2.06 2.06 2.06
Platform dimension - L x W (m) ขนาดของพื้นกระเช้า ความกว้างx ความยาว (ม.) 0.69 x 0.66  0.69 x 0.66  0.69 x 0.66 
Lift capacity (kg) น้ำหนักที่รับได้ (กก.) 159 136 136
Power source พลังงานที่ใช้ 220V / 50-60Hz AC 220V / 50-60Hz AC 12V DC Battery
Weight (kg) น้ำหนักรถกระเช้า (กก.) 352 472 513