ลิฟต์กระเช้าส่วนบุคคล 4.7 ม.

แชร์Code รหัส     781730
Commodity ชื่อเครื่องจักร     Personal Lift 4.7 m BT
Manufacture ผู้ผลิต     JLG
Model รุ่น     FT140
Working height maximum (m) ระดับความสูงที่ทำงานได้ (ม.) 6.1
Platform height maximum (m) ระดับความสูงของแท่นยืน (ม.) 4.7
Height (m) Ground Entry Height ความสูง (ม.) ความสูงทางเข้า 0.4
Machine Height ความสูงของเครื่องจักร 1.9
Length (m) Machine Length ความยาวของเครื่องจักร 1.4
Width (m) Machine Width ความกว้าง (ม.) ความกว้างของเครื่องจักร 1.6
Outriggers or Stabilizers แขนค้ำหรืออุปกรณ์ช่วยทรงตัว ไม่มี
Platform dimension - L x W (m) ขนาดของพื้นแท่นยืน ความกว้างx ความยาว (ม.) 620 x 610
Lift capacity (kg) น้ำหนักที่รับได้ (กก.) 150
Power source พลังงานที่ใช้ Lithium-ion battery 40V 
Weight (kg) น้ำหนักรถ (กก.) 135