รถกระเช้าขากรรไกร 12 ม.

แชร์Code   รหัส   781749
Commodity  ชื่อเครื่องจักร   Scissor Lift 12 B
Manufacturer  ผู้ผลิต   Genie JLG
Model   รุ่น   GS4047 4069LE
Working height maximum (m) ระดับความสูงที่ทำงานได้ (ม.)  13.70 14.19
(A) Platform height maximum (m) (A) ความสูงของพื้นกระเช้า (ม.)  11.70 12.19
(B) Platform height stowed (m) (B) ความสูงของพื้นกระเช้าขณะพับเก็บ (ม.)  1.43 1.75
(E) Height - Stowed (m)   Fixed Rails (E) ความสูง ขณะพับเก็บ (ม.)  รางคงที่ 2.54 2.81
Rails Folded รางพับ 1.96 2.00
(F) Length (m)   Stowed (F) ความยาว (ม.)   ขณะพับเก็บ 2.49 3.10
Extended รวมส่วนที่ยืดขยาย 3.38 -
(G) Width (m)  (G) ความกว้าง (ม.) 1.19 1.75
Lift Capacity (kg)   Total น้ำหนักที่รับได้ (กก.)   ทั้งหมด 350 362
Extension Deck ส่วนที่ยืดขยาย - 113
Power source  พลังงานที่ใช้   24 V DC  Batteries 24 V DC  Batteries
Weight (kg)   น้ำหนักรถ (กก.)   3,222 4,790