มาตรการป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)

2021-01-08 14:27:06 | 4775 ดู
ประกาศจากคณะกรรมการป้องกันโควิด
เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)

บริษัท เร้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
และ บริษัท เร้นท์ เทรด แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ณ วันที่ 7 มกราคม 2564

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ในปัจจุบัน  ทางคณะกรรมการฯ ได้ออกมาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค ดังนี้

   1. เวลาทำการของบริษัท
       - ทางบริษัทฯ เปิดดำเนินการตามปกติ ทุกสาขา โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด

   2. เครื่องจักรให้เช่า รถเช่า และการขนส่ง
       - ทำความสะอาดเครื่องจักร รถเช่า และพ่นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้ง ก่อนส่งมอบและรับคืน
       - มีการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อในห้องโดยสารและบริเวณโดยรอบของรถขนส่งเครื่องจักรให้เช่า ก่อนและหลังการขนส่ง

   

   3. พนักงานที่ออกไปปฏิบัติงานด้านนอก เช่น พนักงานการตลาด พนักงานฝ่ายบริการ พนักงานโอเปอเรเตอร์ พนักงานขับรถขนส่ง
       - ตรวจคัดกรองเบื้องต้นก่อนออกปฏิบัติการ
       - สวมหน้ากากอนามัย และ face shield ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
       - เมื่อกลับเข้ามาในสำนักงาน ให้ทำการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ทำความสะอาดมือด้วยน้ำสะอาดและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอลล์ฆ่าเชื้อตามจุดบริการต่างๆ


ข้อปฏิบัติสำหรับบุคคลภายนอก
       1. ผู้มาติดต่อทุกท่าน ต้องสวมหน้ากากอนามัย และ รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายที่จุดคัดกรองทุกครั้งก่อนเข้ามาในบริษัทฯ
       2. หากมีอุณหภูมิร่างกายเกิน 5 องศาเซลเซียส จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาภายในสำนักงาน
       3. ขอให้ผู้ติดต่อทุกท่าน ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อที่ป้อมรปภ.ก่อนเข้ามาในบริษัทฯ
       4. กรณีลูกค้าหรือซัพพลายเออร์เข้ามาติดต่อรับ – คืนสินค้าให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นบริเวณด้านนอกสำนักงาน
       5. กรณีซัพพลายเออร์เข้ามาซ่อมเครื่องจักรภายในพื้นที่บริษัทฯ ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน และปฏิบัติตามแนวทางป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

มาตรการภายในสำนักงาน
   ข้อปฏิบัติสำหรับพนักงาน
       1. พนักงานทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย และ รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกครั้งก่อนเข้ามาในบริษัทฯ
       2. เมื่อพนักงานที่มีอุณหภูมิร่างกายเกิน  37.5 องศาเซลเซียส และมีอาการเสี่ยงอื่นร่วมด้วยเช่น ไอแห้งๆ น้ำมูกไหล เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ ให้แจ้งฝ่ายบุคคลหรือหัวหน้างานทราบ และพบแพทย์เพื่อทำการรักษา ที่โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ์
       3. ในพื้นที่การทำงานแต่ละสาขา
          3.1 มีการจัดวางผังการนั่งทำงานให้มีระยะห่างหรือแยกจากกันประมาณ 1 เมตร
          3.2 กรณีที่ไม่สามารถจัดตำแหน่งเนื่องจากพื้นที่จำกัด ทางฝ่ายธุรการจะจัดหาฉากใสกั้นโต๊ะทำงานที่หันหน้าเข้าหากัน โดยประสานงานกับผู้จัดการสาขาหรือหัวหน้าหน่วยงานนั้นๆ เพื่อจัดตามความเหมาะสม
       4. ระหว่างพักรับประทานอาหาร
          4.1 ห้ามพนักงานนั่งเป็นกลุ่มใกล้ชิด ให้เว้นระยะห่างประมาณ 1 เมตร ระหว่างรับประทานอาหาร
          4.2 หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกัน หรือใช้ภาชนะหรืออุปกรณ์เดียวกัน
          4.3 สาขาอาจจะปรับเปลี่ยนเวลาพักรับประทานโดยแบ่งเป็นรอบๆ ตามความจำเป็น ทั้งนี้ให้ขี้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการสาขา
       5. การประชุม
          5.1 พนักงานต้องสวมหน้ากากอนามัย ระหว่างพูดคุยหรือประชุม และนั่งเว้นระยะห่างกันตามความเหมาะสม
          5.2 กรณีประชุมในพื้นที่ปิดให้เปิดประตูหน้าต่างไว้ให้อากาศถ่ายเทได้
       6. หากพนักงานมีการลางานเพื่อเดินทางกลับต่างจังหวัดไปทำธุระจำเป็น ให้แจ้งทางฝ่ายบุคคลหรือหัวหน้างานก่อนทุกครั้ง
       7. ทำความสะอาดมือด้วยน้ำสะอาดและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอลล์ฆ่าเชื้อตามจุดบริการต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ
       8. พนักงานที่ต้องออกไปปฏิบัติงานนอกบริษัท
          8.1 ทางบริษัทฯจะจัดหา Face shield  เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ให้พนักงานแต่ละท่าน
          8.2 ขอให้รักษาอนามัยส่วนบุคคล ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานด้านนอก และหลังกลับเข้ามาที่สำนักงาน
       9. หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอหรือจาม สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่อยู่ที่ชุมชน หลีกเลี่ยงการนำมือมาสัมผัสหน้า
       10. แนะนำให้พนักงานที่ออกไปทำงานนอกสถานที่บันทึกการเดินทางในแต่ละวัน เพื่อเป็นประโยชน์ในการอ้างอิง กรณีเกิดเหตุจำเป็น
       11. พยายามหลีกเลี่ยงงานเลี้ยงที่มีผู้ร่วมงานจำนวนมาก
       12. กรณีที่ลูกค้าร้องขอให้พนักงานที่ต้องเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ของลูกค้า ต้องทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อน  บริษัทฯ กำหนดให้หัวหน้างานระดับผู้จัดการ เป็นผู้อนุมัติการตรวจดังกล่าว โดยมีเอกสารประกอบการร้องขอของลูกค้า เพื่อเบิกค่าใช้จ่ายที่ต้นสังกัด ทั้งนี้ หากการตรวจเสร็จสิ้นแล้ว ให้ส่งรายงานตรวจให้ฝ่ายบุคคลฯทราบด้วย
       13. ขอให้พนักงานระมัดระวังหรืองดเผยแพร่ข่าวสารที่อาจจะเป็นเท็จหรือมีแหล่งข้อมูลที่ไม่ชัดเจนในทุกช่องทางโดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือองค์กร กรณีมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ให้สอบถามมายังคณะกรรมการป้องกันโควิดของทางบริษัทฯ

• • ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการตามประกาศของราชการที่มีออกมาภายหลัง และจะถือปฏิบัติตามประกาศมาตรการของทางราชการอย่างเคร่งครัด

คณะกรรมการป้องกันโควิด
บริษัท เร้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เร้นท์ เทรด แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
7 มกราคม 2564